Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla, součinnost

 

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla s potřebnou péčí a předat jej ve stanoveném termínu objednateli. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 

1.2 Definice pojmů::
výrobní podklady: kompletní tiskové podklady v elektronické podobě. Soubory ve formátu PDF včetně všech fontů vytvořené standardním legálním software. Jiný druh tiskových podkladů musí být předem schválen zhotovitelem.
legální software: originální a pravý software užívaný na základě licenční smlouvy a v souladu s ní.
vývěsní archy: komplet vytištěných archů z nákladu.
pracovní den: pracovním dnem se rozumí každý den, vyjma soboty, neděle, nebo dne, na nějž připadá státem uznaný svátek.
pracovní doba: časový úsek v rámci pracovního dne, a to od 6,30 do 15,30h, v rámci nějž jsou smluvní strany povinny činit právní i jiné jednání dle této Smlouvy tak, aby lhůty stanovené v této Smlouvě zůstaly zachovány.
do lhůt stanovených v tomto článku se započítávají pouze pracovní dny. Smluvní strany jsou povinny činit právní a jiné jednání v souladu s

touto Smlouvou v pracovní době.

 

1.3  Fáze provádění díla:

1) předání výrobních podkladů objednatelem – obligatorní (odst. 1.4)

2) kontrola výrobních podkladů zhotovitelem – obligatorní (odst. 1.5)

3) oprava výrobních podkladů – obligatorní (odst. 1.6 až 1.9)

4) zaslání vývěsních archů – fakultativní (odst. 1.13)

5) dokončení díla (tisk) a jeho předání – obligatorní (odst. 1.15 a čl. 3)

 

1.4  Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě stanovené v Čl. III. Smlouvy o dílo výrobní podklady v množství a kvalitě potřebné k řádnému zhotovení předmětu díla, vyhotovené na legálním software. Pokud objednatel výše uvedenou povinnost nesplní, je v prodlení. Objednatel není oprávněn měnit výrobní podklady poté, kdy je v souladu se Smlouvou předá zhotoviteli, vyjma případů stanovených výslovně v těchto obchodních podmínkách, a zhotovitel je oprávněn provést dílo na základě výrobních podkladů poskytnutých objednatelem.

 

1.5  Po obdržení výrobních podkladů je zhotovitel povinen provést jejich kontrolu. Pokud je při této kontrole zjištěna nevhodnost podkladů, který předal objednatel zhotoviteli, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu odeslat písemně protokol o závadách podkladů. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé nevhodností podkladů, pokud nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

 

1.6  Objednatel je povinen do 1 dne od obdržení protokolu o závadách zaslat písemně zhotoviteli opravené části výrobních podkladů, popřípadě nové výrobní podklady, nebo sdělit zhotoviteli písemně, že trvá na provedení díla na základě nevhodných podkladů. Vyplývá–li z rozsahu opravy, že počet stránek k výměně v rámci opravené části výrobních podkladů přesáhne 10, je zhotovitel oprávněn požadovat předání nových výrobních podkladů. Opravené části výrobních podkladů musí obsahovat specifikující údaje o tom, jaké opravy byly provedeny a v kterých částech výrobních podkladů mají být opravy začleněny. Bez této specifikace se má za to, že objednatel nesplnil svou povinnost provést opravu výrobních podkladů a zhotovitel má právo požadovat zaslání nových opravených částí výrobních podkladů s přesnou specifikací. V případě, že objednatel trvá na provedení díla na základě nevhodných podkladů, je povinen tak učinit v písemné formě a je povinen uhradit zhotoviteli všechny dodatečné náklady, které mu v důsledku toho vzniknou. Trvá-li objednatel na provedení díla na základě nevhodných podkladů i po zhotovitelově upozornění dle odst. 1.5 je zhotovitel také oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

1.7  Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla, pokud dílo bylo přerušeno v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho povinností podle odst. 1.4 až 1.8 tohoto článku, a to ve výši stanovené paušální částkou odpovídající 0,1% ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Dále má zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla za část díla zhotovenou na základě vadných výrobních podkladů, a to do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zhotovitelem zjištěna. Nárok zhotovitele na náhradu škody tím není dotčen.

 

1.8  Pokud je to výslovně dohodnuto ve Smlouvě, je zhotovitel povinen zaslat objednateli vývěsní archy. Objednatel je povinen vyjádřit se bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od doručení vývěsních archů, zda je schvaluje, popřípadě v této lhůtě musí písemně sdělit zhotoviteli své výhrady. Pokud objednatel požaduje provedení náhradního tisku, je povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady s tím související, s výjimkou případů, kdy jde o vady díla vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla. Pokud se objednatel k vývěsním archům ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že tyto schvaluje bez výhrad.

 

1.9  Vady díla, které mohly být objednatelem při vynaložení odborné péče zjištěny při kontrole vývěsních archů dle odst. 1.8, musí objednatel vytknout nejpozději ve lhůtě stanovené v tomto odstavci pro schválení, pokud tak objednatel neučiní v této lhůtě, není oprávněn později ohledně těchto vad vůči zhotoviteli uplatňovat práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

 

1.1 Termín předání díla sjednaný ve Smlouvě může být ze strany zhotovitele jednostranně změněn, pokud objednatel nedodrží lhůty stanovené pro plnění jeho povinností ve Smlouvě nebo v odst. 1.4 až 1.8 tohoto článku obchodních podmínek, nebo v případě, že objednatel provádí opravu výrobních podkladů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nový termín předání, který určí. Pokud nedojde ze strany zhotovitele ke změně termínu předání, platí termín sjednaný ve Smlouvě.

 

1.11  Pokud některá ze smluvních stran překročí některou z lhůt stanovených v odst. 1.4 až 1.8 o více než pětinásobek určené doby, jde o podstatné porušení Smlouvy a druhá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou na prodloužení lhůty.

 

1.12  Pokud to nevylučuje povaha věci, mohou smluvní strany v případě, že jim Smlouva nebo obchodní podmínky stanoví povinnost písemně odeslat, oznámit, předat, sdělit nebo se vyjádřit, použít prostředky elektronické komunikace umožňující zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby.

 

1.13  Pokud jsou výrobní podklady objednatelem dodány v jiné než elektronické podobě a objednatel si nevyžádá jejich vrácení ve lhůtě 3 měsíců od převzetí díla objednatelem, je zhotovitel zmocněn objednatelem k zajištění likvidace výrobních podkladů bez nároku objednatele na náhradu škody.

 

1.14  Data tvořící elektronické výrobní podklady budou u zhotovitele archivována po dobu jednoho roku pro případné dotisky díla, po jejímž uplynutí je zhotovitel objednatelem zmocněn k zajištění jejich likvidace. Zhotovitel však neodpovídá za poškození nebo ztrátu výrobních podkladů a má právo za účelem výroby dotisku požadovat po objednateli nové výrobní podklady.

 

1.15  Zhotovitel bude v publikaci označen následujícím způsobem:
Tisk a vazba: Těšínské papírny, s.r.o., Český Těšín
V případě nedodržení tohoto ustanovení si zhotovitel vyhrazuje právo chybějící údaje doplnit.

 

2. Dodací a platební podmínky

 

2.1  Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla dnem, kdy splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.

 

2.2  Objednatel je v prodlení s převzetím předmětu díla, pokud v rozporu se svými povinnostmi, nepřevezme od zhotovitele řádně nabídnuté plnění. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu předmětu díla dnem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím předmětu díla.

 

2.3  Cena díla je splatná na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele, kterou se objednatel zavazuje zaplatit ve lhůtě splatnosti stanovené fakturou-daňovým dokladem, není-li sjednána ve Smlouvě jiná. V pochybnostech se má za to, že faktura-daňový doklad odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb došla objednateli třetí pracovní den po jejím odeslání zhotovitelem na adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po jejím odeslání.

 

2.4  Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktury-daňového dokladu zhotovitele nebo její části byla mezi zhotovitelem a objednatelem sjednána smluvní pokuta, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli ve výši 0,1% z částky uvedené ve faktuře-daňovém dokladu zhotovitele za každý den svého prodlení.

 

2.5  V případě, že pro expedici předmětu díla budou použity palety ve vlastnictví zhotovitele, budou tyto palety jako vratné obaly vedeny evidenčně a budou vráceny objednatelem do 30-ti dnů od data expedice uvedeného na dodacím listu. Při nedodržení stanovené lhůty budou nevrácené palety objednateli fakturovány částkou 265,- Kč/ks (+ DPH) a objednatel se zavazuje takto vyúčtovanou cenu nevrácených palet zhotoviteli na základě jeho faktury uhradit ve lhůtě splatnosti faktury.

 

3. Provádění a předání díla

 

3.1  Místem provádění díla je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla v Českém Těšíně.

 

3.2  Místem předání předmětu díla objednateli je výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, pokud Smlouva nestanoví jinak. Předmět díla je povinen převzít u zhotovitele objednatel nebo jím k tomu písemně zmocněná třetí osoba. Nepřevezme-li objednatel předmět díla u zhotovitele ve sjednaném termínu, je v prodlení, přičemž po dobu svého prodlení nese objednatel nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikne z jakékoli příčiny.

 

3.3  Pokud Smlouva stanoví povinnost zhotovitele odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem (do skladu objednatele) nebo do jiných míst určených objednatelem (např. do skladu distributora) je objednatel povinen nejméně tři dny před termínem dokončení díla předat zhotoviteli písemný rozdělovník. Písemný rozdělovník musí obsahovat následující náležitosti: adresu místa předání (firmu a sídlo distributora), jméno a telefonní kontakt na zaměstnance oprávněného k převzetí předmětu díla. V případě nesplnění této povinnosti objednatele se jako místo předání předmětu díla objednateli sjednává výrobní areál zhotovitele v místě jeho sídla, kde splní zhotovitel svůj závazek předat předmět dílo odesláním písemné výzvy objednateli k převzetí předmětu díla.

 

3.4  Je-li ve Smlouvě sjednáno, že zhotovitel je povinen odeslat předmět díla do místa určeného objednatelem je závazek zhotovitele provést dílo splněn předáním předmětu díla k přepravě přepravci pokud není ve Smlouvě dohodnuto, že závazek zhotovitele je splněn předáním předmětu díla v místě, kde má být dodán dle předaných písemných dispozic (rozdělovníku) objednatele.

 

3.5  Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V případě, že objednatel neuvedl písemně při převzetí díla své případné výhrady má se za to, že dílo převzal bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, není oprávněn později uplatňovat práva ze zjevných vad díla vůči zhotoviteli.

 

3.6  Předáním předmětu díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla.

 

3.7  Prodávající si vyhrazuje k předmětu díla vlastnické právo. Objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla.

 

4. Odpovědnost za vady díla

 

4.1  Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě.

 

4.2  Objednatel předmět díla podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu díla a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Je-li předmět díla odeslán do místa určeného objednatelem, může objednatel odložit prohlídku do doby, kdy je předmět díla dopraven do místa určení.

 

4.3  Případné vady díla může objednatel uplatňovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nejpozději do 20-ti dnů od termínu předání předmětu díla. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 10-ti dnů od uplatnění reklamace.

 

4.4  V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla je zhotovitel povinen dodat ve lhůtě do 60-ti dnů od uznání uplatněných vad díla objednateli za vadné výtisky publikace výtisky bez vady a není-li to možné z důvodů na straně zhotovitele, poskytne objednateli slevu ve výši rovnající se výrobní ceně publikací, jejichž vady uznal.

 

4.5  Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé nevhodnou povahou věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, jestliže zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel trval na provedení díla s použitím dané věci nebo daného příkazu.

 

4.6  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným skladováním nebo manipulací s předmětem díla potom, co zhotovitel splnil svůj závazek uskutečnit dílo.

 

5. Ostatní ujednání

 

5.1  Zhotovitel poskytne objednateli slevu z celkové ceny díla v částce odpovídající počtu 25 kusů předmětu plnění a objednatel se zavazuje v rámci takto poskytnuté slevy vyřídit svým jménem a na své náklady všechny případně uplatněné vady díla konečného spotřebitele.

 

5.2  Množství skutečně dodaného předmětu díla se může odchýlit od jeho množství sjednaného ve Smlouvě o dílo takto: při nákladu do 1 000 ks o 4 %, při nákladu do 20 000 ks o 2 %, při nákladu nad 20 000 ks o 1 %. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky pod objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky nad smluvené množství. Pokud by objednatel vyloučil v objednávce možnosti dodávky nad objednané množství, je zhotovitel oprávněn dodat dvojnásobek uvedené odchylky pod smluvené množství.

 

5.3  Dojde-li v průběhu výroby na žádost objednatele k jejímu zastavení, nebo zamezí-li objednatel zhotoviteli soustavným zpožďováním v průběhu pokračovat, má právo zhotovitel odstoupit od Smlouvy, a vyúčtovat objednateli veškeré naběhlé náklady s 10 % přirážkou, jako náhradu za ušlý zisk.

 

5.4  K odstoupení od Smlouvy o dílo nebo změně termínu dodávky dojde také v případě prodlení v placení předchozích dodaných výrobků, jejichž úhrada nebyla provedena do 20-ti dnů po datu splatnosti vystavených faktur-daňových dokladů.

 

5.5  Nebude-li kterákoli ze smluvních stran schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z této Smlouvy z důvodu vyšší moci (živelné události, svévolné jednání třetích osob, apod.) je tato smluvní strana po dobu trvání těchto překážek a v rozsahu jejich účinků osvobozena od svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

 

5.6  Objednatel odpovídá za to, že vlastní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla poskytnutou autorem díla.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1  Obsah Smlouvy o dílo je pro obě smluvní strany závazný. Smlouvu nelze měnit nebo rušit jinak než písemným projevem vůle obou smluvních stran.

 

6.2  Právní vztahy, které neupravuje tato Smlouva, budou řešeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 

6.3  Případné spory plynoucí ze Smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky podáním návrhu u soudu příslušného podle sídla zhotovitele.

 

6.4  Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

6.5  Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Myslíme na životní prostředí

Jeden ze způsobů, jak přispíváme k ochraně životního prostředí je odběr ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Dbáme na rozvoj

Pořízení nových moderních tiskařských technologií, stejně tak jako zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí našich zaměstnanců nám umožňuje se rozvíjet a posilovat naši pozici na trhu.

Pošlete nám svůj životopis